Huisartsenspoedpost en Spoedeisende Hulp | St. Antonius Ziekenhuis (2024)

Home

Als u met spoed medisch advies nodig heeft, neemt u altijd eerst contact op met uw huisarts. Als uw huisarts vindt dat u diezelfde dag nog door een specialist in het ziekenhuis moet worden onderzocht, verwijst hij u naar de spoedeisende hulp.
Buiten kantooruren (avond, nacht, weekend en feestdagen) neemt u bij spoed altijd eerst contact op met de huisartsenspoedpost.

Heeft u spoedzorg nodig?

Bel 112 bij:

Levensbedreigende situaties, dus als uw leven of dat van iemand anders in direct gevaar is. Bijvoorbeeld als u of iemand anders zwaar gewond is en dringend medische hulp nodig heeft.

Bel uw eigen huisarts:

Van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur (voor spoed kunt u hier kiezen voor de optie spoedlijn).

Bel de huisartsenspoedpost:

In de avond en nacht (maandag t/m vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 uur) of in het weekend of op feestdagen.

Huisartsenspoedposten

In onze regio zijn tweehuisartsenspoedposten:

Voorinwoners van Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Lopik, e.o.

Voor een bezoek aan deze huisartsenspoedpost neemt u eerst telefonisch contact op via:

T 088 130 96 60

De Huisartsenspoedpost Nieuwegein bevindt zich binnen de muren van St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein aan de Koekoekslaan 1. U kunt via dezelfde ingang naar binnen als de Spoedeisende Hulp.

Meer informatie vindt u opde website vande Huisartsenspoedpost Nieuwegein.

Voor inwoners van Maarssen, Vleuten, De Meern, Woerden, Harmelen, Montfoort e.o.

Voor een bezoek aan deze huisartsenpost neemt u eerst telefonisch contact op via:

T 088 130 96 20

De Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrechtbevindt zich binnen de muren van St. Antonius Ziekenhuis Utrecht (Leidsche Rijn) aan deSoestwetering 1 (links van de hoofdingang).

Meer informatie vindt u opdewebsitevan de Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht.

Spoedeisende Hulp St. Antonius Ziekenhuis

Heeft u acute klachten die de huisarts niet (direct) kan behandelen, dan kunt u na verwijzing door de huisarts of huisartsenspoedpost terecht bij de Spoedeisende Hulp (SEH) in Utrecht of Nieuwegein.

LET OP: SPOEDHULP VOOR KINDEREN ALLEEN NOG IN UTRECHT

U kunt sinds 19 juni voor spoedzorg voor kinderen alleen nog terecht bij onze speciale Spoedeisende Hulp voor kinderen (Kinder-SEH) op onze ziekenhuislocatie in Utrecht. Vanaf deze datum kan uw kind niet meer geholpen worden op de Spoedeisende Hulp op locatie Nieuwegein. De Spoedeisende Hulp in Nieuwegein blijft open voor spoedzorg voor volwassenen.

Lees hier meer over spoedzorg voor kinderen en de nieuwe Kinder-SEH in Utrecht

Voor behandeling op de Spoedeisende Hulp wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico van uw zorgverzekering.

U komt op de SEH wanneer:

  • Uw huisarts of de huisarts op de huisartsenpost u doorverwijst naar de SEH.
  • U met de ambulance naar het ziekenhuis bent gebracht.
  • U specifiek verzocht bent om naar de SEH te komen.

Onze SEH's zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en geopend.

Naar de Spoedeisende Hulp

Adresgegevens

  • Spoedeisende Hulp Utrecht: Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht.Route-informatie en parkeren.
  • Spoedeisende Hulp Nieuwegein: Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein.Route-informatie en parkeren.

Over de Spoedeisende Hulp

Op onze SEH werken SEH-artsen, arts-assistenten, verpleegkundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen (nurse practitioners). Bij grote drukte hanteren we een 'triagesysteem', waarbij een SEH-verpleegkundige patiënten screent en rangschikt op basis van urgentie en de benodigde medische zorg en hulpmiddelen.

  • Lees meer overSpoedeisende Geneeskunde.

Medicatie in de nacht nodig? Volgende dag ophalen of thuisbezorgen.

Na een bezoek in de nacht aan de Huisartsen Spoedpost (HAP) of de Spoedeisende Hulp, kan het zijn dat u medicijnen krijgt voorgeschreven. De Dienstapotheek Utrecht (bij het Diakonessenhuis in Utrecht) verzorgt de nachtelijke recepten in onze regio.
Meestal hoeft u die niet direct in de nacht op te halen en kunt u de medicijnen de volgende dag ophalen, bij onze apotheek in het ziekenhuis of bij uw eigen apotheek. Soms beoordeelt de huisarts of spoedarts dat de medicatie bij u thuis bezorgd moet worden. Dit gebeurt standaard bij ouderen, zeer zieke patiënten en kwetsbaren.

Eén nachtapotheek voor de regio Utrecht

Het is niet haalbaar om alle apotheken in de regio ’s nachts te openen, omdat medicijnen dan voor u als patiënt heel erg duur worden. Er geldt dan een apart tarief die u, via het eigen risico, extra moet betalen. Vanuit één centrale plek medicatie laten ophalen of thuis laten bezorgen van de medicatie in de nacht is veel goedkoper. Om die reden hebben de zorgverzekeraars samen afgesproken de nachtdiensten van de apotheken in de regio te bundelen. Zij hebben daarvoor 1 dienstapotheek aangewezen. Vanaf 22:00 uur ‘s avonds verzorgt de dienstapotheek Utrecht daarom voor vrijwel de hele regio Utrecht de nachtelijke medicatie.

Let op: Dit geldt alleen voor de nachten. Veel apotheken in de regio zijn ’s avonds en/of op zaterdag en zondag gewoon geopend. Controleer daarom altijd even de openingstijden van uw eigen apotheek.

Huisartsenspoedpost en Spoedeisende Hulp | St. Antonius Ziekenhuis (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated:

Views: 5570

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.